Utredning och bedömning

Utredningen fyller flera syften och är en viktig del i hela rehabiliteringsprocessen. Den ger ett fundament till den förändringsprocess som klienten och arbetsgivaren är på väg in i. Genom forskning på människors förmåga till förändring så vet vi idag en hel del om hur den processen ser ut. Vi vet att beredskap till förändring sker i olika stadier och att varje fas kräver ett specifikt bemötande för att komma till nästa nivå.

Allt för ofta ser vi personer med beroendeproblematik som hänvisas direkt från omedvetenhet till handling, vilket för individen riskerar att leda till ett sökande av argument för hur han eller hon inte passar in i behandlingen. I de fall klienten har möjlighet att mentalt förbereda sig, får stöd att se- och förståelse för de faktorer som kan vara grund till ambivalens och utifrån detta tagit ett motiverat beslut är också förutsättningarna till förändring större och resultatet långsiktigt.

Som en del i utredningen gör vi en ADDIS-intervju. Intervjun, tillsammans med resten av den övergripande utredningen, ger oss några fördelar:

  • En övergripande och nyanserad bild av problemet
  • Ett underlag för en adekvat bedömning
  • Den möjliggör en matchning till rätt åtgärd
  • Den ökar förståelsen och stärker syftet med rehabsprocessen för alla parter
  • Den ger individen bättre förutsättningar att fullfölja sin rehabiliteringsplan
  • Ger arbetsgivaren användbara argument för en rehabilitering

Vid en uppföljningsträff med nätverket kommer vi tillsammans överens om en individuell rehabiliteringsplan. Det är viktigt att alla berörda blir delaktiga i detta skede så att stöd och förståelse för rehabiliteringen finns med från början. Här tydliggör vi roller i nätverket samt på vilket sätt kommunikationen ska ske mellan oss. Detta ger ett fundament som gör teamet till en ram som håller fram till det mål vi formulerat och kommit överens om.